සවනට සිසිලස දම් සභා මණ්ඩපය

ඉරිදා ධර්ම සාකච්චා – 2023 ජනවාරි සිට

Ep. 44 - නිබ‍්බිදා - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 26.11.2023
Ep. 44 - නිබ‍්බිදා - ...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව නිබ...
01:51:13
November 26, 2023
Ep. 43-1 සමාධි බොජ‍්ඣඞ‍්ගය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 19.11.2023
Ep. 43-1 සමාධි බොජ‍...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව සමා...
01:06:26
November 19, 2023
Ep. 43-2 සමාධි බොජ‍්ඣඞ‍්ගය - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 19.11.2023
Ep. 43-2 සමාධි බොජ‍...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව සමා...
01:09:22
November 19, 2023
Ep. 42-1 සත‍්ත සුත්‍රය සහ යමක සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 05.11.2023
Ep. 42-1 සත‍්ත සුත්...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව සත‍...
00:45:05
November 05, 2023
Ep. 42-2 සත‍්ත සුත්‍රය සහ යමක සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 05.11.2023
Ep. 42-2 සත‍්ත සුත්...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව සත‍...
01:14:22
November 05, 2023
Ep. 41-1 ඛෙමා සුත්‍රය සහ අව්‍යාකත ධර්ම - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 29.10.2023
Ep. 41-1 ඛෙමා සුත්‍...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව ඛෙම...
00:50:25
October 29, 2023
Ep. 41-2 ඛෙමා සුත්‍රය සහ අව්‍යාකත ධර්ම - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 29.10.2023
Ep. 41-2 ඛෙමා සුත්‍...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව ඛෙම...
01:23:19
October 29, 2023
Ep. 40-1 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 22.10.2023 - අනිත්‍ය සඤ‍්ඤාව - ධර්ම දේශනාව
Ep. 40-1 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව අනි...
00:56:53
October 22, 2023
Ep. 40-2 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 22.10.2023 - අනිත්‍ය සඤ‍්ඤාව - ධර්ම සාකච්චාව
Ep. 40-2 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව අනි...
01:16:12
October 22, 2023
Ep. 39 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 15.10.2023 - අනිත්‍ය සඤ‍්ඤාව වැඩීම - ධර්ම සාකච්චාව
Ep. 39 සවනට සිසිලස ...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව අනි...
01:53:37
October 15, 2023
Ep. 38-2 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 08.10.2023 - අනිච‍්චසඤ‍්ඤා සුත්‍රය - ධර්ම සාකච්චාව
Ep. 38-2 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව සංය...
01:11:53
October 08, 2023
Ep. 38-1 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 08.10.2023 - අනිච‍්චසඤ‍්ඤා සුත්‍රය - ධර්ම දේශනාව
Ep. 38-1 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව සංය...
00:55:08
October 08, 2023
Ep. 37-2 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 01.10.2023 - ආදිත‍්තපරියාය සුත්‍රය - ධර්ම සාකච්චාව
Ep. 37-2 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව අඞ‍...
01:11:07
October 01, 2023
Ep. 37-1 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 01.10.2023 - ආදිත‍්තපරියාය සුත්‍රය - ධර්ම දේශනාව
Ep. 37-1 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව අඞ‍...
00:50:06
October 01, 2023
Ep. 36-2 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 24.09.2023 - ඛෙම සුත්‍රය සහ ආදිත‍්තපරියාය සුත්‍රය - ධර්ම සාකච්චාව
Ep. 36-2 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව අඞ‍...
01:11:20
September 24, 2023
Ep. 36-1 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 24.09.2023 - ඛෙම සුත්‍රය සහ ආදිත‍්තපරියාය සුත්‍රය - ධර්ම දේශනාව
Ep. 36-1 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව අඞ‍...
00:43:36
September 24, 2023
Ep. 35-2 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 17.09.2023 - පදීපෝපම සුත්‍රය - ධර්ම සාකච්චාව
Ep. 35-2 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව සංය...
01:12:32
September 17, 2023
Ep. 35-1 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 17.09.2023 - පදීපෝපම සුත්‍රය - ධර්ම දේශනාව
Ep. 35-1 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව සංය...
00:19:35
September 17, 2023
Ep. 34-2 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 10.09.2023 - ආනෙඤ‍්ජසප‍්පාය සුත්‍රය - 2 කොටස - ධර්ම සාකච්චාව
Ep. 34-2 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව මජ‍...
00:52:47
September 10, 2023
Ep. 34-1 සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්චාව 10.09.2023 - ආනෙඤ‍්ජසප‍්පාය සුත්‍රය - 2 කොටස - ධර්ම දේශනාව
Ep. 34-1 සවනට සිසිල...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව මජ‍...
01:05:02
September 10, 2023