සවනට සිසිලස දම් සභා මණ්ඩපය

ඉරිදා ධර්ම සාකච්ඡාව- 2023 ජනවාරි සිට

Ep. 54 - ආර්ය පුද්ගලයෝ - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව - 03.03.2024
Ep. 54 - ආර්ය පුද්ග...
තෙරුවන් සරණයි මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව ආර්ය...
00:52:47
March 02, 2024
Ep. 53 - මහානාම සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 25.02.2024
Ep. 53 - මහානාම සුත...
තෙරුවන් සරණයි මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව අඞ‍...
00:53:35
February 25, 2024
Ep. 52-1 - නන්‍දිය සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 18.02.2024
Ep. 52-1 - නන්‍දිය සු...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව සංය...
00:49:16
February 18, 2024
Ep. 52-2 - නන්‍දිය සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්ඡාව 18.02.2024
Ep. 52-2 - නන්‍දිය සු...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව සංය...
01:08:12
February 18, 2024
Ep. 51 -ආනන්‍ද සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 11.02.2024
Ep. 51 -ආනන්‍ද සුත්...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව සංය...
00:49:37
February 11, 2024
Ep. 50-1 -අනඞ‍්ගණ සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 04.02.2024
Ep. 50-1 -අනඞ‍්ගණ සු...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව මජ‍...
01:05:44
February 04, 2024
Ep. 50-2 -අනඞ‍්ගණ සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්ඡාව 04.02.2024
Ep. 50-2 -අනඞ‍්ගණ සු...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව මජ‍...
00:46:51
February 04, 2024
Ep. 49-1 -ඉන්ද්‍රිය සංවරය, ශුන්‍යතාවය සහ නිබ්බානය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 28.01.2024
Ep. 49-1 -ඉන්ද්‍රිය ...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඉන්...
00:59:00
January 28, 2024
Ep. 49-2 -ඉන්ද්‍රිය සංවරය, ශුන්‍යතාවය සහ නිබ්බානය - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්ඡාව 28.01.2024
Ep. 49-2 -ඉන්ද්‍රිය ...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඉන්...
01:09:02
January 28, 2024
Ep. 48-1 -ඉන්ද්‍රිය සංවරය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 21.01.2024
Ep. 48-1 -ඉන්ද්‍රිය ...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඉන්...
00:58:12
January 21, 2024
Ep. 48-2 -ඉන්ද්‍රිය සංවරය - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්ඡාව 21.01.2024
Ep. 48-2 -ඉන්ද්‍රිය ...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඉන්...
01:12:57
January 21, 2024
Ep. 47-1 -ඉන්‍ද්‍රියභාවනා සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 14.01.2024
Ep. 47-1 -ඉන්‍ද්‍රි...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඉන්...
00:38:36
January 14, 2024
Ep. 47-2 -ඉන්‍ද්‍රියභාවනා සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්ඡාව 14.01.2024
Ep. 47-2 -ඉන්‍ද්‍රි...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඉන්...
01:31:09
January 14, 2024
Ep. 46-1 -උපනිස සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 10.12.2023
Ep. 46-1 -උපනිස සුත්...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව උපන...
01:02:58
December 10, 2023
Ep. 46-2 -උපනිස සුත්‍රය - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්ඡාව 10.12.2023
Ep. 46-2 -උපනිස සුත්...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව උපන...
01:01:21
December 10, 2023
Ep. 45-1 - ඛන්ති - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 02.12.2023
Ep. 45-1 - ඛන්ති - සවන...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්චාව ඛන්...
00:52:26
December 03, 2023
Ep. 45-2 - ඛන්ති - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්ඡාව 02.12.2023
Ep. 45-2 - ඛන්ති - සවන...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඛන්...
01:09:32
December 03, 2023
Ep. 44 - නිබ‍්බිදා - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 26.11.2023
Ep. 44 - නිබ‍්බිදා - ...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව නිබ...
01:51:13
November 26, 2023
Ep. 43-1 සමාධි බොජ‍්ඣඞ‍්ගය - සවනට සිසිලස ධර්ම දේශනාව 19.11.2023
Ep. 43-1 සමාධි බොජ‍...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව සමා...
01:06:26
November 19, 2023
Ep. 43-2 සමාධි බොජ‍්ඣඞ‍්ගය - සවනට සිසිලස ධර්ම සාකච්ඡාව 19.11.2023
Ep. 43-2 සමාධි බොජ‍...
තෙරුවන් සරණයි. මෙම සතියේ ධර්ම සාකච්ඡාව සමා...
01:09:22
November 19, 2023