ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ

Saturdays at 5:30 AM (SL Time) – 10:00 AM (Sydney time) using TEAMSවිමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡා by Ven Ilukegama Aththadassi Thero

2020-06-20 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 13 – Ven. Ilukegama Aththadassi Thero

2020-06-13 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 12 – අතිපූජනීය ඉළුකේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ

2020-06-06 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 11 – Ven. Ilukegama Aththadassi Thero

2020-05-30 විමුක්ති ද්වාරය සදහම් සාකච්ඡාව 10 – Ilukegama Aththadassi Thero

2020-05-16 සම්මර්ශන ඥානය Part 2 – Talk only
2020-05-16 සම්මර්ශන ඥානය Part 2 – Discussion only
2020-05-09 සම්මර්ශන ඥානය Part 1
2020-05-02 DhammatthithiGnana Niddesa & Mathika – Talk
2020-05-02 DhammatthithiGnana Niddesa & Mathika – Discussion
2020-04-25 Talk – 1. සුතමය ඥානය 2. ශීලමය ඥානය 3. සමාධි භාවනාමය ඥානය
2020-04-25 Discussion – 1. සුතමය ඥානය 2. ශීලමය ඥානය 3. සමාධි භාවනාමය ඥානය
2020-04-18 Talk – ධම්මට්ඨිති ඥානය
2020-04-18 Discussion – ධම්මට්ඨිති ඥාණය
2020-04-11 Ven Ilukegama Atthadassi Thero – නාම-රූපයන්ගේ හේතු-ප්‍රත්‍ය විස්තර කිරීම Talk
2020-04-11 Ven Ilukegama Atthadassi Thero – නාම-රූපයන්ගේ හේතු-ප්‍රත්‍ය විස්තර කිරීම Discussion
2020-04-04 Ven Ilukegama Aththadassi Thero – භාවනාවක්, පූර්ව කෘත්‍යයේ සිට කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කිරීම
2020-03-28 Ven Ilukegama Atthadassi Thero – විදර්ශනාව ආරම්භ කිරීමේදී හිත සකස් කර ගන්නේ කෙසේද
2020-03-21 Anichchanupassanawa – Ven Ilukegama Aththadassi Thero
2020-03-14 Anichchanupassanawa Introduction – Ven Ilukegama Aththadassi Thero