අද දේශනාවන්වේදනානුපස්සනාව – චිත්තානුපස්සනාව – ධම්මානුපස්සනාව

Links to LIVE discussions (SL time) – (Click the given link to join, and then click “Join on the web instead”)

සවනට සිසිලස ජාත්‍යන්තර ධර්ම දේශනා ගුවන්විදුලිය සහ සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා මණ්ඩපය

our email address: savanata_sisilasa@hotmail.com

සවනට සිසිලස දම්සභා මණ්ඩපය

ස්වාමීන්වහන්සේ සමග පුද්ගලික සාකච්ඡාවක් ඔබටත් අවශ්‍යද?

PRIVATE INTERVIEW
click here and wait in the room untill called
FROM 9:00am TO 11:00am SRI LANKA TIME ON SUNDAYS
please note the Calender displays Australia time

අපි හමුවිය හැකි අනෙකුත් ස්ථාන

Visit Savanata Sisilasa Facebook
Add “dundal27” as a SKYPE contact and come online to join the Daham Pasala in English
Visit Savanata Sisilasa You Tube Channel

Download Savanata Sisilasa Discussions

Download Dhamma Books

Download Dhamma Talks by Various Great Teachers