සවනට සිසිලස ජාත්‍යන්තර ධර්ම දේශනා ගුවන්විදුලිය සහ සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා මණ්ඩපය

පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඤාණානන්ද හිමි

ක්‍රෝධය සහ ඉර්ෂයාව

Links to LIVE discussions (Sri Lanka time is given)

Click the given link to join, and then click “Join on the web instead”, if you do not have TEAMS installed

Daham Pasala at 4:00AM

We take new students to our Dhamma Class now. This class is conducted in ENGLISH for children of all ages. If you are interested all you have to do is click the given link above before 4AM Sri Lanka time on SUNDAYS and join using Microsoft TEAMS. If you have any issues contact us on our email address or on skype.

Thursday at 2:30PM Ven Jinalankara Thero
Saturdays at 5:30AM

Email: savanata_sisilasa@hotmail.com

අපි හමුවිය හැකි අනෙකුත් ස්ථාන do not forget to ‘SUBSCRIBE’ to our You Tube channel

Visit Savanata Sisilasa Facebook
Daham Pasala at 4:00AM Sri Lanka time

Download Savanata Sisilasa Discussions

Download Dhamma Books

Download Dhamma Talks by Various Great Teachers