සවනට සිසිලස ජාත්‍යාන්තර ධර්ම දේශනා ගුවන්විදුලිය සහ සජීවී ධර්ම සාකච්චා මණ්ඩපය

If the radio does not start automatically when open the website you can take one of the three options below:

අද දේශනාවන්

Maha Parinibbana sutta – 08/03/2020 මහාභූමිචාලහෙතු

Maha Parinibbana sutta – 22/03/2020 ආනන්දයාචනකථා

Maha Parinibbana sutta– 29/03/2020 චතුමහාපදෙසකථා – පුක්කුසමල්ලපුත්තවත්ථු

Maha Parinibbana sutta – 05/04/2020 යමකසාලා – චතුසංවෙජනීයට්ඨානානි

Savanata Sisilasa Live Dhamma Discussions Schedule

(Click the given link to join, and then click “Join on the web instead”)

Sundays at 5:30 AM (SL time) – 10:00 AM (Syd time) – Deega Nikaya Sutta Discussionsusing TEAMS

Mondays at 3:30 PM (SL Time) – 8:00 PM (Syd time)- Ven Daliwela Buddharakkitha Thero (incl. Meditation Instructions) {NEW}

Tuesdays at 3:30 PM (SL time) – 8:00 PM (Syd time) – Ven Alawwe Anomadassi Therousing TEAMS

Wednesdays at 3:30 PM (SL time) – 8:00 PM (Syd time) – PALI CLASSusing TEAMS

Thursdays at 3:30 PM (SL time) – 8:00 PM (Syd time) – Bhante Ji (Special dhamma talks during this testing times) using TEAMS

Fridays at 2:30 PM (SL time) – 7:00 PM (Syd time) – Bhante Ji (Sutta Discussions) {NEW}using TEAMS

Saturdays at 5:30 AM (SL Time) – 10:00 AM (Syd time) – Ven Ilukegama Aththadassi Thero {NEW}using TEAMS

Visit Savanata Sisilasa Facebook
Add “dundal27” as a SKYPE contact and come online to join the Daham Pasala in English
Now you can listen to Savanata Sisilasa Radio from “Radio Garden”.
Visit Savanata Sisilasa You Tube Channel

Visit Buddhist Books Library to Download and Read, incl Buddha Jayanthi Tripitakaya, various Abhidhamma Books etc

Download Savanata Sisilasa Discussions

Download Dhamma Books

Download Dhamma Talks by Various Great Teachers