සවනට සිසිලස ජාත්‍යන්තර ධර්ම දේශනා ගුවන්විදුලිය සහ සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා මණ්ඩපය

ONLINE ධර්ම සාකච්චාවන් සදහා LINKS (විවිධ කණ්ඩායම් විසින් පවත්වන වැඩ සටහන් මෙහි ඇති බව සලකන්න) ……………..

SUNDAYS Dhamma School (English) at 4:00AM Sri Lanka time (8:30AM Brisbane time) – If asked the PASSCODE is: 1000
SUNDAYS – The 1st Savanata Sisilasa discussion – at 5:30AM Sri Lanka time (10:00AM Brisbane time) – If asked the PASSCODE is: 1000

Email: savanata_sisilasa@hotmail.com

Savanata Sisilasa Podcast

Download Savanata Sisilasa Discussions

Download Dhamma Books

Download Dhamma Talks by Various Great Teachers