සවනට සිසිලස ජාත්‍යන්තර ධර්ම දේශනා ගුවන්විදුලිය සහ සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා මණ්ඩපය

Ven Watagoda Maggavihari Thero

10 talks

පූජ්‍ය වටගොඩ මග්ගවිහාරි ස්වාමීන්වහන්සේ ශාස්ත්‍රීය ලෙස විපස්සනාව තෙක්ම ගැඹුරට විහිදී යන දේශනා මාලාවකි

Links to LIVE discussionsClick the given link to join live dhamma discussions

Daham Pasala at 4:00AM Sri Lanka time

We take new students to our Dhamma Class now. This class is conducted in ENGLISH for children of all ages. If you are interested all you have to do is click the given link above before 4AM Sri Lanka time on SUNDAYS and join using Microsoft TEAMS. If you have any issues contact us on our email address or on skype.

Tuesday at 2:30PM Sri Lanka time Ven Alawwe Anomadassi Himi

Email: savanata_sisilasa@hotmail.com

අපි හමුවිය හැකි අනෙකුත් ස්ථාන do not forget to ‘SUBSCRIBE’ to our You Tube channel

Download Savanata Sisilasa Discussions

Download Dhamma Books

Download Dhamma Talks by Various Great Teachers